Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΜΥ για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης της Ναυτιλίας

Η ΕΜΥ τηρώντας τους διεθνείς κανονισμούς, από το 2015 έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSI)» στο πλαίσιο του World-Wide Met-ocean Information Warning Services (WWMIWS), για το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015