Πρωτογενή Μετεωρολογικά Δεδομένα

Ηλιοφάνεια και ακτινοβολία
1 Ωριαία Ηλιοφάνεια
2 Ημερήσια Ηλιοφάνεια
3 Μέση Ημερησία Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία
Νέφωση
4 Ολική
5 Ποσό χαμηλών
6 Ποσό 1ου χαμηλού
7 Ύψος 1ου χαμηλού
8 Εικόνα 1ου χαμηλού
9 Ποσό 2ου χαμηλού
10 Ύψος 2ου χαμηλού
11 Εικόνα 2ου χαμηλού
12 Ποσό μεσαίων
13 Εικόνα μεσαίων
14 Εικόνα υψηλών
15 Είδη νεφών
Άνεμος
16 Διαδρομή ανέμου
17 Ένταση Δνση ανέμου ανά τρίωρο
18 Μέγιστη ριπή τριώρου
Πίεση
19 Ωριαία
20 Τριωριαία (MSL)
21 Τριωριαία (σταθμός)
22 Τάση
Εξάτμιση
23 PICHE 12ωρου (06UTC-18UTC)
24 PICHE 24ωρου (06UTC-06UTC)
25 PAN 24ωρου
Υετός
26 Ημερήσιο ύψος υετού (18UTC-18UTC)
27 Διάρκεια Ημερήσιου υετού (18UTC-18UTC)
28 Ημερήσιο ύψος υετού (06UTC-06UTC)
29 Διάρκεια Ημερήσιου υετού (06UTC-06UTC)
30 Ύψος υετού 12ωρου (06UTC)
31 Διάρκεια υετού 12ωρου (06UTC)
32 Ύψος υετού 12ωρου (18UTC)
33 Διάρκεια υετού 12ωρου (18UTC)
34 Ύψος υετού 3ωρου (18UTC)
35 Διάρκεια υετού 3ωρου (18UTC)
36 Ύψος 24ωρου συσσωρευμένου χιονιού
37 Εξάωρη πρόσφατη χιονόπτωση
Θερμοκρασία και Υγρασία
38 Τριωριαίες τιμές θερμοκρασίας - Υγρασίας
39 Μέγιστη θερμοκρασία (18UTC)
40 Ελάχιστη θερμοκρασία (06UTC)
41 Μέγιστη θερμοκρασία (06UTC)
42 Ελάχιστη θερμοκρασία (18UTC)
43 Μέγιστη Υγρασία (06UTC)
44 Ελάχιστη Υγρασία (06UTC)
Θερμοκρασία εδάφους
45 Μέγιστη επιφάνειας
46 Ελάχιστη επιφάνειας
47 Σε βάθος 2 cm, 5cm, 10cm, 20cm, 50cm, 100cm
Καιρός
48 Παρών καιρός
49 Παρελθόν καιρός
50 Ορατότητα